BELANGRIJKE INFORMATIE

 Disclaimer verstrekte informatie

Jonge Twee B.V. (verder: “Jonge Twee”, “wij”, “ons” of “onze”) besteedt veel aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die wij (via onze website) verstrekken. De informatie en/of producten die wij aanbieden via de website geldt zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid en/of volledigheid. Ondanks onze zorgvuldigheid blijft het mogelijk dat er toch onvolledige en/of onjuiste informatie wordt verstrekt. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid; noch voor schade die door eventuele onjuistheden ontstaat, noch voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik, het afgaan op of het verspreiden van de gegevens en informatie afkomstig van onze website. Wij behouden ons het recht voor om op elk ogenblik de informatie op onze website te wijzigen zonder derden hiervan op de hoogte te stellen.

Jonge Twee is niet verantwoordelijk voor informatie(bronnen) van derden die mogelijk toegankelijk is via de onze website. Wij staan niet in voor de inhoud en het functioneren van deze websites en/of informatiebronnen en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van het gebruik hiervan.

Intellectueel eigendom

De op deze website afgebeelde gegevens, zoals teksten, foto’s, beeldmerken, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van of in licentie bij ons en worden beschermd door het auteursrecht, merken- en/of intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Het gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

E-mailberichten

De inhoud van e-mailberichten die door of namens Jonge Twee worden verstuurd zijn vertrouwelijk. Ongeautoriseerd gebruik, kopiëren of verspreiden van de e-mailberichten of van eventuele hieraan gekoppelde bestanden, is niet toegestaan. De e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de ontvanger niet de geadresseerde is, wordt deze verzocht de afzender op de hoogte te stellen, eventuele bijlagen bij deze e-mail niet te openen en het bericht (inclusief eventuele bijlagen) onmiddellijk uit het systeem te verwijderen zonder het verder te verspreiden, te vermenigvuldigen of toegankelijk te maken voor.

Wij zijn niet aansprakelijk voor een onjuiste, onvolledige of ontijdige verzending of ontvangst van e-mailberichten, hieruit voortvloeiende schade, voor de gevolgen van het onderscheppen of oneigenlijk gebruik van het e-mailbericht door onbevoegde derden of de eventuele aanwezigheid van virussen. Standpunten en meningen die in een e-mailbericht worden geuit vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van Jonge Twee. 

FLOW
Goed voor elkaar